White-tailed kite Elanus leucurus


More White-tailed kite information:

(Species Account)