Mountain quail Oreortyx pictus


More Mountain quail information:

(Species Account)